SZUKAJ:
polski deutsch
NOWY w HANOWERZE SYSYTEM SZKOLNY ||||||||||||||  

 


System szkolny w Dolnej Saksonii

BildungslotseGesamtschuleGimnazjum (Gymnasium) | Gimnazja dla dorosłych | IGSIntegrationslotse | J. niemiecki w klasach 1-4J. polski w klasach 1-4 | J. niemiecki w klasach 5-9 | J. polski w klasach 10-12 | KGS | Oberschule | Okresy szkolne | Sprachlernklassen (S-Klassen)Nadrobienie matury (zweiter Bildungsweg) |Szkoła podstawowa (Grundschule) | Szkoła powszechna/główna (Hauptschule) | Szkoły prywatne (Privatschulen)Szkoła realna (Realschule)Szkoły zawodowe (Berufsbildendes Schulwesen) | System dualny | Typy egzaminów końcowych | Terminy zapisów do szkół ponadpodstawowych | Zalecenie (Empfehlung) po 4. klasie |
System szkolny w Dolnej Saksonii dzieli się na trzy okresy:
1.  Primarbereich (poziom podstawowy) - klasy 1-4
2.  Sekundarbereich I (poziom średni I) - klasy 5-10
3.  Sekundarbereich II (poziom średni II) - klasy 11-12 lub 11-13

Po Primarbereich dziecko przechodzi do ponadpodstawowej szkoły ogólnokształcącej.
Po Sekundarbereich I mają miejsce egzaminy ukończenia ponadpodstawowej szkoły ogólnokształcącej.
Po Sekundarbereich II ma miejsce matura ogólna.

Typy egzaminów ukończenia ponadpodstawowej szkoły ogólnokształcącej:

Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss na poziomie szkoły powszechnej, zwanej też główną (niższa szkoła średnia); po nim nauka zawodu w zasadniczej szkole zawodowej lub w wybranej firmie w połączeniu z zajęciami szkolnymi (system dualny)

Sekundarabschluss I - Realschulabschluss na poziomie szkoły realnej (szkoła średnia średniego stopnia), tzw. mała matura; po nim nauka zawodu np. w technikum (zakończona maturą zawodową) lub w wybranej firmie w połączeniu z zajęciami szkolnymi (system dualny)

Erweiterter Sekundarabschluss I - egzamin rozszerzony, uprawniający do kontynuowania nauki w szkole średniej wyższego stopnia, czyli w gimnazjum lub IGS/KGS i zdania matury ogólnej (z powtórką 10. klasy), albo w gimnazjum zawodowym od 11. klasy i zdania matury zawodowej

Szkoła podstawowa (Grundschule)
obejmuje klasy 1-4. Szkoły podstawowe są w Hanowerze zrejonizowane, zatem dziecko kierowane jest na ogół do szkoły najbliższej miejsca zamieszkania. Niezależnie od rejonizacji można zapisać dziecko do szkoły prywatnej, do szkoły prowadzonej przez związek wyznaniowy oraz do otwartej szkoły całodziennej (Ganztagsschule).
Dzieci, które w chwili zapisania do szkoły podstawowej nie znają wystarczająco języka niemieckiego, kierowane są na roczny kurs językowy, prowadzony w jego przyszłej szkole.
Nauka języka polskiego jako języka kraju pochodzenia możliwa jest w każdej szkole podstawowej, w której zgłosi się zobowiązująco 10 dzieci. Aktualnie w klasach 1-4 w Grundschule An der Feldbuschwende (Kronsberg) i w Eichendorfschule (Linden). Formularz zgłoszenia (pobierz tutaj) należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pod adres:
Niedersächsisches Kultusministerium
Schiffgraben 12
30159 Hannover
Korzystnie jest, jeżeli zorganizuje się grupa zainteresowanych rodziców i złoży zgłoszenia zbiorczo, wraz z listą dzieci.

Polskie dzieci są chętnie posyłane do katolickich szkół podstawowych w Hanowerze: Bonifaziusschule, Kardinal-Bertram-Schule, Kardinal-Galen-Schule, St.-Bernward-Schule.

W połowie 4. klasy, wraz ze świadectwem półrocznym, dziecko otrzymuje wstępne zalecenie, do jakiej szkoły ponadpodstawowej powinno pójść w następnym roku szkolnym.  Wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej dziecko otrzymuje zalecenie końcowe (Empfehlung). Zalecenie to rodzice powinni interpretować jako wskazówkę, a nie jako nakaz.

Ostateczna decyzja o tym, do jakiej szkoły ponadpodstawowej dziecko zostanie zapisane, należy do rodziców. Rodzice są odpowiedzialni za to, by zapisać swoje dziecko do wybranej szkoły.
Uwaga: dzieci zapisane wbrew zaleceniu do gimnazjum nie mogą powtarzać klasy. W przypadku słabych wyników w nauce zostają przeniesione do szkoły niższego stopnia. Nowy rząd Dolnej Saksonii zamierza zmienić ten przepis.

Po szkole podstawowej są do wyboru szkoły ponadpodstawowe na różnym poziomie. Wszystkie one są szkołami ogólnokształcącymi, przy czym szkoły tego samego typu, np. gimnazja, mogą znacznie różnić się między sobą jeżeli chodzi o punkty ciężkości programu nauczania. Dlatego przed wyborem konkretnej szkoły dobrze jest zapoznać się dokładnie z ofertą wszystkich szkół tego typu w mieście (patrz broszura Miasta Hanower). Dopiero po ukończeniu jednej z ogólnokształcących szkół ponadpodstawowych można rozpocząć naukę zawodu. Szkoły ponadpodstawowe na ogół nie podlegają rejonizacji.

Gimnazjum (Gymnasium) - szkoła średnia wyższego stopnia
obejmuje klasy 5-12 i kończy się maturą ogólną.
Po gimnazjum uczeń ma otwarte wszystkie możliwości: może podjąć studia na dowolnie wybranym kierunku uniwersyteckim lub na dowolnej innej szkole wyższej, albo rozpocząć naukę zawodu w wybranej firmie (system dualny) lub w wybranej szkole zawodowej.
Gimnazjum katolickim jest St.-Ursula-Schule.
Szczególnie interesujące jest gimnazjum imienia Goethego, czyli Goethe-Schule. Mamy tu możliwość nauki języka polskiego jako języka obcego w klasach 10-12 i zdania matury z tego języka.

Szkoła realna (Realschule) - szkoła średnia średniego stopnia
obejmuje klasy 5-10. Szkoła kończy się egzaminem na poziomie Sekundarabschluss I - Realschulabschluss, czyli tzw. małą maturą. Najlepsi uczniowie mają szansę zdać rozszerzony egzamin końcowy Erweiterter Sekundarabschluss I i przejsć do gimnazjum/IGS, a uczniowie najsłabsi zdają egzamin końcowy na poziomie szkoły powszechnej/głównej Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss.

Szkoła powszechna, zwana też główną (Hauptschule) - niższa szkoła średnia
obejmuje klasy 5-9 i nieobowiązkową klasę 10. Po 9. klasie uczniowie zdają egzamin na poziomie Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss.
Na zakończenie nieobowiązkowej klasy 10. uczeń ma do wyboru jeden z trzech typów egzaminu: dla najlepszych egzamin rozszerzony Erweiterter Sekundarabschluss I, dla średnich małą maturę Sekundarabschluss I - Realschulabschluss, dla najsłabszych: egzamin końcowy na poziomie szkoły powszechnej Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss.
Ludwig-Windthorst-Schule jest katolicką szkołą realno-powszechną.
W szkołach powszechnych Ada-Lessing-Schule i Rosa-Parks-Schule istnieją tak zwane Sprachlernklassen (S-Klassen) z nauką języka niemieckiego jako obcego LISTA klas j. niemieckiego w Hanowerze. Osiedlająca się w Hanowerze młodzież do 16 roku życia może uczyć się w tych klasach j. niemieckiego, ewentualnie uczestnicząc równocześnie w wybranych zajęciach szkolnych. Po opanowaniu języka w wystarczającym stopniu młodzież przechodzi do regularnej klasy wybranego przez rodziców typu szkoły (gimnazjum, KGS, IGS, szkoła ogólna, szkoła realna, szkoła powszechna).
Przybywająca młodzież po 16-tym roku życia kierowana jest z reguły do klas językowych w szkołach zawodowych.

W Rosa-Parks-Schule prowadzone są zajęcia z języka polskiego jako obcego lub języka kraju pochodzenia dla klas 5-9. Na ten kurs przyjmowana jet także młodzież z innych szkół ponadpodstawowych.

Głównym mankamentem tego trójdzielnego systemu jest to, że już po czeterch latach nauki rodzice muszą de facto zdecydować o zawodowych szansach dziecka. Nie trzeba być fachowcem by wiedzieć, że jest to o wiele za wcześnie, ponieważ zainteresowania i uzdolnienia dzieci rozwijają się przez znacznie dłuższy okres czasu i wyraźnie widać je często dopiero w wieku 14-16 lat. Teoretycznie dzieci mogą w miarę potrzeb zmienić typ szkoły, ale w praktyce nie jest to takie łatwe.

Z czasem problem ten dostrzegli także politycy, dzięki czemu jako uzupełnienie tego klasycznego trójpodziału powstał tak zwany zespół szkół ogólnokształcących, czyli Gesamtschule. Charakteryzuje się on tym, że w jednej szkole uczą się razem dzieci na poziomie szkoły powszechnej, szkoły realnej i gimazjum.
Kooperacyjny zespół szkół ogólnokształcących (Kooperative Gesamtschule KGS) - szkoła średnia wszystkich trzech stopni
obejmuje klasy typu szkoły powszechnej czyli 5-9, klasy realne 5-10 oraz klasy gimnazjalne 5-12. Nauka odbywa się we wspólnych budynkach szkolnych, ale w stałych klasach z podziałem na typy szkół. Uczeń może tu zakończyć naukę egzamninem szkoły powszechnej Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss po 9. klasie, egzaminem szkoły realnej (mała matura) Sekundarabschluss I - Realschulabschluss po 10. klasie i maturą ogólną (Abitur) po 12. klasie. Ze względu na organizację szkoły (te same budynki, ci sami nauczyciele) uczniom łatwiej jest przejść z klasy np. typu szkoły powszechnej do równoległej klasy realnej, niż w przypadku klasycznych trójpodzielnych szkół.

Dalszym krokiem na tej drodze jest zintegrowany zespół szkół ogólnokształcących, czyli Integrierte Gesamtschule (IGS)

Zintegrowany zespół szkół ogólnokształcących (Integrierte Gesamtschule IGS) - szkoła średnia wszystkich trzech stopni
obejmuje klasy 5-10 albo 5-13. W zintegrowanym zespole szkół ogólnokształcących zajęcia prowadzone są na poziomie wszystkich trzech tradycyjnych typów szkół. Różnica w stosunku do zespołu kooperacyjnego polega na tym, że nie ma stałych klas przypisanych do poszczególnego typu szkoły, czyli nie ma klas powszechnych, realnych i gimnazjalnych. W klasach 5. i 6. wszyscy uczniowie uczą się razem, od klasy 7. uczniowie wybierają kursy, które poziomem odpowiadają poszczególnym typom szkół. Zależnie od osiąganych wyników w nauce uczniowie mogą płynnie zmieniać wewnątrz szkoły poziom zajęć, to znaczy mogą przenieść się z poziomu szkoły powszechnej na poziom szkoły realnej, albo z poziomu szkoły realnej na poziom gimnazjalny. Mogą też w razie potrzeby zejść na niższy poziom.
Uczniowie mogą zakończyć naukę po 9. klasie i zdać egzamin końcowy szkoły powszechnej Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss, albo po 10. klasie zdać egzaminy końcowe szkoły realnej Sekundarabschluss I - Realschulabschluss. Zależnie od wyników mogą też kontynuować naukę aż do 13. klasy i zdać maturę ogólną (Abitur). Uczniowie z IGS 6-letnich mogą kontynuować naukę od 11. klasy w IGS 9-letnich.
Lista IGS w Hanowerze.
Do matury ogólnej prowadzą IGS Kronsberg, IGS Linden, IGS Mühlenberg, IGS Roderbruch.
IGS Roderbruch zaczyna się nie od 5., a już od 1. klasy.
Rejonizajcja obowiązuje w IGS List (Commeniusschule i GS Mengendamm) i IGS Vahernheide-Sahlkamp (Fridtjof-Nansen-Schule, GS Tegelweg, GS Hägewiesen). W przypadku wolnych miejsc przyjmowani są uczniowie spoza rejonu.

Jak to dokumentują statystyki Miasta Hanower IGS są najbardziej ze wszystkich ponadpodstawowych szkół ogólnokształcących przyjazne dzieciom z rodzin migranckich. Osiągają tu one wyniki porównywalne z wynikami uczniów niemieckich i równie często zdają maturę ogólną. W innych typach szkół dzieci z rodzin migranckich plasują się często daleko za dziećmi niemieckimi.

Napór rodziców na IGS znacza, że maleje liczba uczniów w pozostałych typach szkół. Najboleśniej odczuły to w ostatnich latach szkoły powszechne (Hauptschule). Wiele z nich połączono z sąsiadującami szkołami realnymi (Realschule), a niemało musiano po prostu zamknąć. Rząd landowy nie mógł już dłużej ingnorować tego zjawiska i od roku szkolnego 2011/2012 wprowadził nowy typ szkoły, tzw. średnią szkołę ogólnokształcącą, czyli Oberschule.

Średnia szkoła ogólnokształcąca (Oberschule)- szkoła Średnia na poziomie niższym i srednim
obejmuje klasy 5-10 i powstaje z połączenia istniejących już szkół powszechnych (Hauptschule) i szkół realnych (Realschule). Nauka prowadzona jest na poziomie szkoły powszechnej i na poziomie szkoły realnej, a w wybranych jednostkach także na poziomie gimnazjum. Organizacja nauki jest taka, jak w KGS, czyli stałe klasy powszechne, realne i ewentualnie gimnazjalne. Po 9. klasie następuje egzamin końcowy na poziomie szkoły powszechnej (Hauptschule) Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss. Po 10. klasie egzamin końcowy na poziomie szkoły realnej (Realschule) Sekundarabschluss I - Realschulabschluss albo rozszerzony egzamin końcowy Erweiterter Sekundarabschluss I. Pierwsza Oberschule w Hanowerze - katolicka Ludwig-Windthorst-Schule - rozpocznie prac ę w tej formie od roku szkolnego 2014/2015.

Szkoły prywatne (Privatschulen)
Oprócz szkół państwowych w Hanowerze działają szkoły niepaństwowe. Często są to szkoły wpisujące się w ogólny system szkolnictwa, np. wspomniane już szkoły katolickie, ale jest też kilka szkół wychodzących poza te ramy. Zaliczamy tu Waldorschule am Maschsee, Waldorfschule in Bothfeld, szkoły Montessori i szkołę międzynarodową. Szkoły te znacznie różnią się między sobą w organizacji i punktach ciężkości programu nauczania, ale mają też kilka cech wspólnych. Prowadzą one dzieci przez cały okres nauki, to znaczy od 1. klasy (a często nawet od przedszkola) do ogólnej matury. Duży nacisk kładziony jest na indywidualny i wielostronny rozwój wychowanków, co znajduje odbicie w organizacji procesu nauczania. Charakteryzują go przyjazne uczniom, pionierskie w niemieckim szkolnictwie formy pracy (po części przejmowane w międzyczasie także przez szkoły państwowe). Nauka w tych szkołach jest odpłatna, przy czym czesne jest bardzo zróżnicowane. Na przykład w szkole międzynarodowej wynosi ono wielokrotność tego, co płaci się w Waldorfschule czy w szkole Montessori. Trzeba też wiedzieć, że szkoły prywatne mają własne założenia pedagogiczne, z którymi rodzice powinni zgadzać się przynajmniej po części.

Szkoły zawodowe (Berufsbildendes Schulwesen)
Po ukończeniu ponadpodstawowej szkoły ogólnokształcącej młodzież może kontynuować naukę w szkołach zawodowych różnego stopnia, np. zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach zawodowych itd. lub podjąć naukę zawodu w wybranej firmie w systemie dualnym (nauka i praca). Niektóre z nich wprowadzają stopniowo zawodowe klasy gimnazjalne i matury zawodowe, np. od roku szkolnego 2017/2018 BBS2 w zakresie zdrowia i spraw socjalnych z punktem ciężkości nauka o żywieniu
Lista szkół zawodowych w Regionie Hanower

Nadrobienie matury (zweiter Bildungsweg - druga ścieżka edukacyjna)
Gimnazja dla dorosłych (Hannover-Kolleg, Abendgymnasium) umożliwiają nadrobienie matury ogólnej lub zawodowej (tak zwana druga ścieżka edukacyjna - zweiter Bildungsweg). Warunki to ukończony 19. rok życia, zdany egzamin końcowy szkoły ponadpodstawowej na poziomie realnym Sekundarabschluss I - Realschulabschluss (dopuszczane wyjątki) i pomyślnie ukończone kształcenie zawodowe lub dwuletni staż zawodowy (zalicza się tu także okres prowadzenia domu, zarejestrowanego bezrobocia, ochotniczego roku socjalnego lub ekologicznego, służby wojskowej i służb zastępczych).

Skaut ds integracji (Integrationslotse) Koordinierungsstelle Integrationslotsen
Ansprechpartner/in: Sigrid Busse
Volkshochschule Hannover
Theodor-Lessing-Platz 1
30159 Hannover
Tel.: 0511 / 1 68 - 4 45 66
polskojezycznym pomaga
Krzysia Rzepka
e-mail: rzepkaplus@arcor.de
mobil: 0163-6930970
http://www.rzepka-hannover.de

Skaut ds edukacji (Bildungslotsen)
kargah e.V.
Zur Bettfedernfabrik 1
30451 Hannover
Tel: 0511 / 12 60 78 11
e-Mail: info@kargah.de

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:
szkolnictwo w Dolnej Saksonii (de)opr. Grażyna Kamień-Söffker

> Home | Kontakt | Impressum